นภาศิริปกรณ์ ว. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 3, n. 2, p. 1–14, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1106. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.