คำแสนราช ป.; จิตตะคาม ธ.; คำเกษม จ.; จันทร์ดี ย. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 3, n. 2, p. 24–41, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1108. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.