คำแสนราช ป.; ชมแผน ร.; พิมน้ำเย็น ส.; จันทรมณี ไ.; ใจสีคำ ด. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 3, n. 2, p. 56–68, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1110. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.