ปกรสิทธิ์ ก.; แซ่วะ ส.; ปินตาคำ ก.; พิมน้ำเย็น ส. ความชุกและการปวดกล้ามเนื้อในกลุ่มแม่บ้านชาติพันธุ์ม้ง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 3, n. 2, p. 69–78, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1111. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.