สุทธศิลป์ เ.; เสียงดัง เ.; คำแสนราช ป. การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 2, n. 1, p. 81–93, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1121. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.