พลหนองคูณ ก.; ปานแผน ภ.; ดีมอญ ธ.; พงศ์พิมล ส.; สอาดโฉม ภ. . การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกล้วยปิ้งโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรดไกล และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกล้วยปิ้ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 2, n. 2, p. 92–103, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1136. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.