เหมือนภาค น.; อนันต์ เ.; จั่นขุนทด ว. แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 2, n. 4, p. 110–123, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1159. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.