บุญสิน ช. . การศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 2, n. 3, p. 42–55, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1164. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.