เสนา ธ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เขตอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 2, n. 3, p. 56–69, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1165. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.