บุญสุข ณ. การทดสอบทางพฤกษเคมี ลักษณะโครมาโตแกรมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของอุตพิด บุกคางคก และบอน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 1, n. 4, p. 56–64, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1180. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.