กรรณสูต ป.; ฉายจิต ร. . ผลของการฝึกออกกำลังกายช่องปากต่อการทำหน้าที่ของช่องปากในผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 4, n. 1, p. 39–56, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1222. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.