พุกจีน ป.; โพธิ์อ่ำ อ.; มากมาย พ. ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 4, n. 1, p. 81–91, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1226. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.