วิชาพร ว. . ปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 4, n. 1, p. 115–136, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1228. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.