เขื่อนคำ อ.; วงกุรุ ธ. .; ราชกิจ ง. .; ขุนสะอาด พ.; จำปาเทศ น. . การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการลดขยะมูลฝอยในโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 1, n. 2, p. 49–55, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1383. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.