จันทร์คง ธ. .; เที่ยงธรรม ศ. . การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยีในการศึกษาความตั้งใจและการใช้โมบายแอพสำหรับการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 1, n. 1, p. 43–51, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1393. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.