ภัยแคล้ว จ. .; วงษ์ชวลิตกุล ส.; โคตรพันธ์ ม. เทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม กรณีศึกษาอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 1, n. 1, p. 78–89, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1402. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.