ศรีเพ็ชรใส อ. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์และคุณภาพการคัดแยกประเภทผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลถลาง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 4, n. 2, p. 39–58, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1413. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.