วัชระพิมลมิตร เ.; โพธิ์อ่ำ อ. . ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงในตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 4, n. 3, p. 31–43, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1688. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.