ยืนยั่ง พ.; หอมจันทร์ ป. การพัฒนาวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปพิกัดตรีสมอ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 4, n. 3, p. 113–120, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1695. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.