สัพโส สังคม, ศรีอุดม ยุทธนา, แสนเปา ชัยณรงค์, ขัดสาย วิศิษฏ์, และ เปรมประยูร กันตภณ. 2023. “การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษไม้ลำไยโดยใช้ซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) และน้ำส้มควันไม้เป็นตัวกระตุ้น”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 3 (4). Tak, Thailand:24-33. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1052.