นันทะกมล จำนง, มากมี ภัทรพล, และ แสงเงิน เสน่ห์. 2023. “ปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 3 (3). Tak, Thailand:18-37. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1072.