พีระวรรณกุล นาตยา. 2023. “พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 3 (3). Tak, Thailand:38-55. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1073.