ศรีอุดม ยุทธนา, สัพโส สังคม, แสนเปา ชัยณรงค์, และ ขัดสาย วิศิษฏ์. 2023. “การเปรียบเทียบผลของสารทำงานภายในท่อความร้อนที่มีผลต่อการระบายความร้อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 3 (3). Tak, Thailand:92-108. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1078.