เผ่าพันธ์แปลก พรพิณ, ห่วงแสง ฑิฆัมพร, ตันเรือน กีรติ, ธงไชย วิษณุ, ลิขิตตระกูลวงศ์ วิโรจน์, และ พูลประเสริฐ พิสิษฐ์. 2023. “ประสิทธิศักย์ของสารสกัดหยาบจากใบกระท่อม Mitragyna Speciosa Korth. ต่อการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน Aedes Aegypti (L.)”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 3 (3). Tak, Thailand:109-20. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1079.