สุทธศิลป์ เมธี, คำแสนราช ประภาพร, และ ศรีเลิศ อลงกรณ์. 2023. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 3 (1). Tak, Thailand:70-80. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1100.