นภาศิริปกรณ์ วิลาวรรณ. 2023. “ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 3 (2). Tak, Thailand:1-14. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1106.