คำแสนราช ประภาพร, จิตตะคาม ธันยธร, คำเกษม จารุวรรณ, และ จันทร์ดี ยลดา. 2023. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 3 (2). Tak, Thailand:24-41. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1108.