คำแสนราช ประภาพร, ชมแผน รพีพรรณ, พิมน้ำเย็น สุเวช, จันทรมณี ไพโรจน์, และ ใจสีคำ ดาราวลี. 2023. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 3 (2). Tak, Thailand:56-68. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1110.