สุทธศิลป์ เมธี, เสียงดัง เยาวภา, และ คำแสนราช ประภาพร. 2023. “การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 2 (1). Tak, Thailand:81-93. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1121.