พลหนองคูณ กมลศักดิ์, ปานแผน ภานุพงศ์, ดีมอญ ธนบดี, พงศ์พิมล สมหญิง, และ สอาดโฉม ภูมิใจ. 2023. “การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกล้วยปิ้งโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรดไกล และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกล้วยปิ้ง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 2 (2). Tak, Thailand:92-103. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1136.