เขื่อนคำ อุทุมพร, วงกุรุ ธัญลักษณ์, ยี่ภิญโญ ณัฐธิดา, ศรีจุมปา อารียา, ศรีเลิศ อลงกรณ์, และ พิมน้ำเย็น สุเวช. 2023. “ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 2 (4). Tak, Thailand:34-43. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1154.