เหมือนภาค นิชาภา, อนันต์ เขมกัญญา, และ จั่นขุนทด วัชรินทร์. 2023. “แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 2 (4). Tak, Thailand:110-23. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1159.