บุญสิน ชฎากร. 2023. “การศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 2 (3). Tak, Thailand:42-55. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1164.