เสนา ธนาคม. 2023. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เขตอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 2 (3). Tak, Thailand:56-69. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1165.