บุญสุข ณิชชนันท์. 2023. “การทดสอบทางพฤกษเคมี ลักษณะโครมาโตแกรมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของอุตพิด บุกคางคก และบอน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 1 (4). Tak, Thailand:56-64. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1180.