กรรณสูต ปภาวี, และ ฉายจิต รัชฎา. 2023. “ผลของการฝึกออกกำลังกายช่องปากต่อการทำหน้าที่ของช่องปากในผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 4 (1). Tak, Thailand:39-56. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1222.