พุกจีน ปรีชา, โพธิ์อ่ำ อมรศักดิ์, และ มากมาย พุฒิพงศ์. 2023. “ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 4 (1). Tak, Thailand:81-91. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1226.