วิชาพร วิฑูรย์. 2023. “ปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 4 (1). Tak, Thailand:115-36. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1228.