เขื่อนคำ อุทุมพร, วงกุรุ ธัญลักษณ์, ราชกิจ งามนิตย์, ขุนสะอาด พยงค์, และ จำปาเทศ นัฐพล. 2023. “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการลดขยะมูลฝอยในโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 1 (2). Tak, Thailand:49-55. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1383.