วัดพ่วง ศิริวรรณ. 2023. “การพัฒนารูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลันเพื่อดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 1 (2). Tak, Thailand:85-100. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1387.