จันทร์คง ธาวินี, และ เที่ยงธรรม ศรัณยพงศ์. 2023. “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยีในการศึกษาความตั้งใจและการใช้โมบายแอพสำหรับการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 1 (1). Tak, Thailand:43-51. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1393.