ศรีเพ็ชรใส อานุภัทร์. 2023. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์และคุณภาพการคัดแยกประเภทผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลถลาง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 4 (2). Tak, Thailand:39-58. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1413.