วัชระพิมลมิตร เกษศรินทร์, และ โพธิ์อ่ำ อมรศักดิ์. 2023. “ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงในตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 4 (3). Tak, Thailand:31-43. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1688.