ยืนยั่ง พิจิตรา, และ หอมจันทร์ ปภาดา. 2023. “การพัฒนาวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปพิกัดตรีสมอ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น 4 (3). Tak, Thailand:113-20. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1695.