[1]
นันทะกมล จ., มากมี ภ., และ แสงเงิน เ., “ปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย”, J Sci & Tech NTC. , ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 18–37, ก.พ. 2023.