[1]
ศรีอุดม ย., สัพโส ส., แสนเปา ช., และ ขัดสาย ว., “การเปรียบเทียบผลของสารทำงานภายในท่อความร้อนที่มีผลต่อการระบายความร้อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์”, J Sci & Tech NTC. , ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 92–108, ก.พ. 2023.