[1]
เผ่าพันธ์แปลก พ. ., ห่วงแสง ฑ., ตันเรือน ก., ธงไชย ว., ลิขิตตระกูลวงศ์ ว., และ พูลประเสริฐ พ., “ประสิทธิศักย์ของสารสกัดหยาบจากใบกระท่อม Mitragyna speciosa Korth. ต่อการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน Aedes aegypti (L.)”, J Sci & Tech NTC. , ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 109–120, ก.พ. 2023.