[1]
สุทธศิลป์ เ., คำแสนราช ป., และ ศรีเลิศ อ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย”, J Sci & Tech NTC. , ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 70–80, ก.พ. 2023.