[1]
นภาศิริปกรณ์ ว., “ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก”, J Sci & Tech NTC. , ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 1–14, ก.พ. 2023.