[1]
คำแสนราช ป., จิตตะคาม ธ., คำเกษม จ., และ จันทร์ดี ย., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกก”, J Sci & Tech NTC. , ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 24–41, ก.พ. 2023.